Aktualno Iz povijesti

Sadržaj Bašćanske ploče

Svi znamo za Bašćansku ploču, (ili bi trebali znati), no što u njoj točno piše kratko i jasno pojasnila nam je Matica hrvatska točnije Stjepan Damjan, čiji tekst prenosimo u cijelosti.

Tekst počinje kršćanskom invokacijom (vъ ime otca i sina i svetago duha), a zatim slijedi odjeljak u kome opat (benediktinski) Držiha piše da je hrvatski kralj Zvonimir darovao ledinu Svetoj Luciji (crkvi i samostanu), navode se svjedoci toga darivanja, proklinje se onaj tko bi to darivanje zanijekao i podsjeća na obvezu redovnika u tom samostanu da mole za darivatelja i za sudionike u činu darivanja. Drugi opat Dobrovit zapisuje da je s devetero samostanske braće sazidao crkvu Svete Lucije u vrijeme kneza Kosmata koji je vladao cijelom krajinom (ili Krajinom). Na kraju dolazi zapis da je u te dane Mikula (posjed? samostan?) bio u zajedništvu sa svetolucijskom opatijom.

Novija su istraživanja pokazala da je tekst na Ploči zapravo prijepis odabranih odlomaka iz samostanskoga kartulara i osnažila su davna uvjerenja da tekst nije završen i da se nastavljao na drugoj, desnoj ploči.

POVIJEST

Ploča je klesana oko 1100. godine uz današnje selo Jurandvor (kraj Baške, na otoku Krku). Bila je ugrađena kao lijevi plutej u ogradu koja je dijelila prezbiterij (prostor za svećenstvo) od crkvene lađe (prostor za puk) u benediktinskoj crkvi Svete Lucije. Eventualna druga ploča bila bi desni plutej. Branko Fučić je držao vjerojatnim da su tzv. Jurandvorski ulomci ostaci toga desnoga pluteja. Naime, na četiri ulomka ploče (koji su nađeni u crkvi Svete Lucije) nalaze se glagoljična slova jednaka onima na Bašćanskoj ploči, a na njima se može pročitati i ime Zvonimir.

Bašćanska ploča je od vapnenca, uz gornji rub ima borduru s tipičnim ornamentom lozice, široka je 199, visoka 99,5, a debela 9 cm. Sačuvani tekst raspoređen je u trinaest redaka. Znanstvenici su je zamijetili 1851. kada su domaći svećenici upozorili na nju Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Da je ne bi izjedala vlaga, Staroslavenska akademija na Krku i biskup Antun Mahnić (Anton Mahnič) daju Ploču zatvoriti u staklenu vitrinu, ali se propadanje pojačano nastavilo. Godine 1934. krčki biskup Josip Srebrnić (Srebrnič) dao je ploču »na vječno čuvanje« tadašnjoj Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti (danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) u kojoj se i danas čuva.

ZNAČENJE

Bašćanska ploča (oko 1100. godine) najvažniji je među najstarijim glagoljičnim hrvatskim kamenim spomenicima. Svako proučavanje povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske književnosti počinje od njezina teksta u kojemu se (u njezinu trećem retku) spominje hrvatsko narodno ime u sintagmi

Zvonimir, kralj hrvatski

(Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky)

prvi put na hrvatskom (hrvatskostaroslavenskom) jeziku. Već prije u povijesnim dokumentima hrvatsko je ime spominjano na grčkom i latinskom.

Iz njezina su teksta hrvatski povjesničari saznali da je kvarnersko područje bilo u sastavu Zvonimirove Hrvatske. Klesana je tzv. prijelaznim tipom glagoljice, tj. onom koja prelazi iz oble (bugarsko – makedonske) u uglatu (hrvatsku) i stoga je iznimno važna za sve proučavatelje glagoljice.

Pripremio Stjepan Damjan

Transliteracija Branka Fučića  

 1. red –  A[ZЪ] [VЪ IME O]TCA I S(I)NA [I S]V(E)TAGO DUHA AZЪ
 2. red – OPAT[Ъ] DRЪŽIHA PISAHЪ SE O LEDI[N]Ê JUŽE
 3. red – DA ZЪVЪNIMIRЪ KRALЪ HRЪVATЪSKЪI [VЪ]
 4. red – DNI SVOĘ VЪ SVETUJU LUCIJU I SV(E)[DO]-
 5. red – MI ŽUPANЪ DESIMRA KRЪ[BA]VÊ MRA[TIN]Ъ VЪ LI
 6. red – CÊ PRBЪNEBŽA [S]Ъ POSL[Ъ] VIN[(O)DO]LÊ [ÊK](O)VЪ V O
 7. red – TOCÊ DA IŽE TO POREČE KLЪNI I BO(G) I .―BÏ. AP(OSTO)LA I .G. E- ¯
 8. red – VAN(ĴE)LISTI I S(VE)TAÊ LUCIÊ AM(E)NЪ DA IŽE SDÊ ŽIVE
 9. red – TЪ MOLI ZA NE BOGA AZЪ OPATЪ DBROVITЪ ZЪ
 10. red – DAHЪ CRÊKЪVЪ SIJU I SVOEJU BRATIJU S DEV
 11. red – ETIJU VЪ DNI KЪNEZA KOSЪMЪTA OBLAD
 12. red – AJUĈAGO VЪSU KЪRAINU I BÊŠE VЪ TЪ DNI M
 13. red – IKULA VЪ OTOČЪCI [SЪ S]VETUJU LUCIJU VЪ EDINO

Kako izgovarati tekst – transkripcija (Stjepan Damjanović)

 1. red – Az v ime Otca i Sina i Svetago Duha. Az
 2. red – opat Držiha pisah se o ledinje juže
 3. red – da Zvănimir kralj hrvatski v
 4. red – dni svojen v svetuju Luciju i svedo
 5. mi: župan Desimra Krbavje, Mratin v Li
 6. red – cje, Pribnebža s posl Vinodolje, Jakov v o
 7. red – tocje. Da iže to poreče, klni j Bog i .bï.(=12) apostola i .g.(= 4) e
 8. red – vanjelisti i svetaja Lucija. Amen. Da iže sdje žive
 9. red – t, moli za nje Boga. Az opat Dobrovit z
 10. dah crikăv siju i svojeju bratiju s dev
 11. red – etiju v dni kneza Kosmăta oblad
 12. red – ajućago vsu Krajinu. I biše v t dni M
 13. red – ikula v Otočci s svetuju Luciju v jedino.

 

Izvor: www.matica.hr

Selo hr

Autor objave je uredništvo portal Selo.hr. NAPOMENA: Sadržaj portala u velikoj mjeri temelji se na dostavljenim informacijama i fotografijama čitatelja portala Selo.hr. Ukoliko imate više informacija i smatrate da je potrebno korigirati gore navedenu objavu, molimo Vas u cilju što točnijeg informranja javnosti da nam se javite na info@selo.hr sa dokazima koji potkrepljuju Važu izjavu.

Related posts

70 godina KUD-a “Seljačka sloga” Kutina

Selo hr

XIX. susreti KUD-ova koji nose ime Matije Gupca

Selo hr

5.Šokačko jahanje „Kad Bećari šorom zapjevaju“

Selo hr